Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de Andere Zaak en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als u gebruik maakt van de informatie en/of diensten van de Andere Zaak geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
Praktijk de Andere Zaak, Machteld Louwaard, coach en eigenaresse van de Andere Zaak. 


Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die de Andere Zaak opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden en/of van de website van de Andere Zaak gebruikmaken.

Aansprakelijkheid

De Andere Zaak streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is de Andere Zaak nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Andere Zaak.
Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan.

Privacy

De Andere Zaak verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij de Andere Zaak daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door de Andere Zaak vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door de Andere Zaak worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van de Andere Zaak. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@anderezaak.nl.  Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op alle uitingen meegestuurd wordt is ook mogelijk.

Annulering
Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
De Andere Zaak behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de Andere Zaak haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Intellectuele eigendom
De Andere Zaak is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen vooraf voldaan te worden via een automatische bankafschrijving. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig het gehele bedrag voor aanvang van het traject. Bij betaling in termijnen worden vooraf de termijnbedragen en betalingsdata overeengekomen. Deze kunnen ook via bankoverschrijving voldaan worden.
In geval van losse sessies ontvangt de opdrachtgever na de sessie de factuur per mail. In geval van workshops of lezingen ontvangt de opdrachtgever na levering van de dienst een factuur die binnen 14 dagen voldoen moet worden. Eventueel dient een voorschot voldaan te worden. De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Vragen of klachten

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kunt u e-mailen naar: info@anderezaak.nl

Wijzigingen
De Andere Zaak behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Pin It on Pinterest